Туристически център ::

Възложител ::

ПП "Сините камъни"

Местоположение ::

гр. Сливен

Реализация ::

2014 г.

Проектант ::

Архитект М. Койнов
Архитект П. Койнов

Площ ::

РЗП - 789 кв.м.